קיזוז הפסדים לצרכי מס

הפסד = הינו ההפרש השלילי הנובע מהפחתה של הוצאות מהכנסות.

הפסדים עסקיים

 1. סעיף 28 א לפקודת מס הכנסה קובע כי הפסד שוטף של אדם מעסק או ממשלח יד, שאילו היה רווח היה נישום לפי הפקודה, ניתן לקזזו כנגד הכנסה חייבת של אותו אדם. הקיזוז מבוצע בשנה שבה נוצר ההפסד ושבה נוצר הרווח.
 2. היה ומבוצע חישוב נפרד לבני זוג, ניתן להעביר הפסד בין בני הזוג. החישוב בעצם יהפוך למאוחד, כך שלא יותר להעביר הפסד של אחד מבני הזוג לבן הזוג השני, אם לבן הזוג שלו יש הפסד קיימת גם הכנסה שממנה ניתן לקזז את ההפסד, לאור פסק הדין בן אליהו (עמ״ה 9025/06).
 3. במקרה שאי אפשר לקזז את ההפסד בשנה שבה נוצר, יועבר ההפסד לשנים הבאות. הפסד המועבר מעסק או ממשלח יד ״נחות״ מהפסד שוטף, כלומר - אי אפשר לקזז הפסד מועבר מכל מקור הכנסה אחר. בהתאם להוראת סעיף 28 (ב) לפקודת מס הכנסה הפסד מועבר מעסק אפשר לקזזו מול הכנסה חייבת מעסק או ממשלח יד, לרבות רווח הון בעסק או במשלח יד.

  אפשר לקזז הפסד מועבר מעסק או ממשלח יד שנוצר משנת 2007 ואילך אף מול משכורת (שמקור חיובה הוא סעיף 2(2) לפקודה, בהתקיים התנאים להלן:

  א. לאותו אדם לא הייתה הכנסה מעסק או ממשלח יד בשנת הקיזוז.
  ב. אותו אדם חדל לעסוק בעסק או במשלח יד שיצרו את ההפסד המועבר.
  ג. מקור ההפסד המועבר אינו מחברת בית, מחברה משפחתית או מחברה שקופה.

 4. לעניין נושא קיזוז הפסדים, ״הכנסה חייבת״ ו״רווח הון״ כוללים שבח מקרקעין.
 5. למרות הוראות סעיף 28(א) לפקודה שדן בקיזוז הפסד שוטף, והוראות סעיף 28(ב) לפקודה שדן בקיזוז הפסד מועבר, הנישום יכול לבקש שלא לקזז הפסד, שוטף או מועבר, מול סכום אינפלציוני או כנגד רווח הון, ריבית או דיווידנד, אם שיעור המס החל עליהם אינו עולה על 25%.
 6. סעיף 28(ח) לפקודה קובע שהפסד שהיה לאדם מהשכרת בניין, אפשר לקזזו כנגד הכנסתו מאותו בניין בשנים הבאות. בשנת המס השוטפת ניתן לקזז את ההפסד כנגד הכנסה מכל בנין אחר.
 7. סעיף 29 לפקודה דן בקיזוז הפסדים שנוצרו מחוץ לישראל. במרבית המקרים הקיזוז יהיה רק כנגד הכנסות מחוץ לישראל, ורק במקרים מסוימים יותר קיזוז גם כנגד הכנסות בישראל.

הפסדים הוניים - סעיף 92 לפקודת מס הכנסה

 1. הפסד משבח כמוהו כהפסד הון לעניין קיזוז ההפסד, כך נקבע בסעיף 92(א)(1) לפקודה.
 2. הפסד מנכס מחוץ לישראל יקוזז תחילה מול רווח מנכס שמחוץ לישראל. אם אין רווח על נכס מחוץ לישראל, יקוזז ההפסד מול רווח מנכס בישראל. הכלל הזה נכון לגבי הפסד שוטף והפסד מועבר.
 3. הפסד הון שוטף במכירת נייר ערך, אפשר לקזזו (בתנאים מסוימים) אף מ:

      • הכנסה מריבית או מדיווידנד ששולמו בשל אותו נייר ערך

    • הכנסה מריבית או מדיווידנד ששולמו בשל נייר ערך אחר, ששיעור המס החל על הריבית או על הדיווידנד שקיבל אותו אדם אינו עולה על 25% (26.5% משנת 2014 לאור העלאת מס ההחברות).

משמע, אפשר לקזז הפסד שוטף ממכירת נייר ערך אף מול דיווידנד וריבית מניירות ערך. ואולם, מאחר שהחל משנת 2012 משיכת דיווידנד על ידי בעל שליטה מחברה בבעלותו חייבת במס בשיעור /30 - לא ניתן לקזז הפסד הון כנגד דיווידנד זה.

חשוב לזכור כי הפסד הון ממכירת נייר ערך הוא אף במקרה של נייר ערך זר. כך עולה מהגדרת ״נייר ערך״ בסעיף 88 לפקודה.

השאירו פרטיכם כעת למטה ונשוב אליכם לקבלת מידע נוסף על קיזוז הפסדים לצרכי מס !

השאירו פרטיכם כעת ונשוב אליכם עם מידע נוסף!
שם(*)
אנא מלא את שמך
מייל(*)
אנא הזן כתובת מייל
טלפון(*)
אנא הזן מספר טלפון
הודעה (לא חובה)
אנא הזן תוכן הודעה
Invalid Input

מחפשים רואה חשבון בכפר סבא? התקשרו עכשיו !  09-7672139